Project: myHanoi

Mentor: Hoang Phan (UI/UX Director @FPT.GST)
Mentee: ​Mai Nguyen & Thom Nguyen

 
[UI-Design]-[Mentor-Tô-Hương-Liên]-[
[PRODUCT-DESIGN]-[NGUYEN-BOND]-Now-Nutri
[UI-DESIGN]-[NGUYỄN-VĂN-THỦY]-[LUU-V

Phí tham gia Mentee 2.000.000 VND

Ưu đãi cho sinh viên 1.000.000 VND