Project: Avita - The future vision of healthcare
Mentor: Khac Minh (Product Designer @Interactive Labs)
Mentee: Dang Hong Phuc & Phan T. Thu Ha

 
 
[PRODUCT-DESIGN]-[HOANG-BIN]-108-hospita

#ProductDesign

[PRODUCT-DESIGN]-[HUY-TRƯƠNG]-[THÁI-B
[PRODUCT-DESIGN]-[LINH-HUYỀN]-[VƯƠNG

Phí tham gia Mentee 2.000.000 VND

Ưu đãi cho sinh viên 1.000.000 VND