Phí tham gia Mentee 2.000.000 VND

Ưu đãi cho sinh viên 1.000.000 VND