Project: Coffee Delivery App

Mentor: Natan Santolo (Head of Design @AirAsia)
Mentee: Huynh Nhat Anh & Nguyen Van Sao

 
[PRODUCT-DESIGN]-[VÕ-HỒNG-QUÂN]-[HOA
[PRODUCT-DESIGN]-[THAI-LAM]-[GIA-VINH---
[PRODUCT-DESIGN]-[TIÊN-ĐÀO]-[TÚ-ĐẶN

#ProductDesign

Phí tham gia Mentee 2.000.000 VND

Ưu đãi cho sinh viên 1.000.000 VND