Project: Boost - Online Training App

Mentor: Quân Võ (UX Lead & CDO @ViettelPay)
Mentee: Hoàng Anh & Huy Hoàng