Project: Tối ưu luồng đặt món trên app Now

Mentor: Thi Nguyen (UX Research Lead @Zalo)
Mentee: Dat Tran & Jason Nguyen

 
 
[UI-DESIGN]-[HOÀNG-NGUYỄN]-[ĐAN-CHÂU
[PRODUCT-DESIGN]-[NATAN-SANTOLO]-[NHẬT

#ProductDesign

[PRODUCT-DESIGN]-[Shriya-Shekhar]-[Thảo

#ProductDesign

Phí tham gia Mentee 2.000.000 VND

Ưu đãi cho sinh viên 1.000.000 VND