Project: MiCare App

Mentor: Thuy Nguyen (Founder @Pit Studio)
Mentee: Nguyen Phuong Anh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[UI-Design]-[Mentor-Tô-Hương-Liên]-[
[PRODUCT-DESIGN]-[NGUYEN-BOND]-Now-Nutri
[UI-DESIGN]-[NGUYỄN-VĂN-THỦY]-[LUU-V

Phí tham gia Mentee 2.000.000 VND

Ưu đãi cho sinh viên 1.000.000 VND