Meet Our Mentors

 Cohort 2020

UXMP Mentors 2020

​Product Design Track

​UI Design Track

​UX Research Track

Phí tham gia Mentee 2.000.000 VND

Ưu đãi cho sinh viên 1.000.000 VND